30 over Tournament 2017/18 - Highest Wickets

NoName of PlayerGPOMRWEcoBBA
1 Suhkraj Singh 4 23 2 87 10 3.783 4/15
2 Burhanudin BodalBhai 4 24 3 78 9 3.250 3/15
3 Nikul 3 18 1 92 9 5.111 4/30
4 Mohammed Dadabhai 4 14 0 90 8 6.429 5/15
5 Kishor D Bhanderi 4 17 1 69 7 4.059 4/24
6 Harajsingh Sohal 4 23 3 105 7 4.526 2/19
7 Talha Khan 5 23 0 136 7 5.913 3/21
8 Prakash Bhanderi 3 16 1 56 5 3.457 2/12
9 Jasmeet Singh Bhuller 4 15 0 82 5 5.467 5/29
10 Vinod K. Thakrani 3 15 3 87 5 5.800 3/34