Most Wickets ( All NIC CUP)

PosName of PlayerGPBallsMaiWktsRunsEcoBBA
1 Kshitij P. Patel 19 366 12 30 339 5.746 4/24
2 Taaha Sulemanji 17 336 6 23 259 4.709 3/13
3 Dev S Hirani 17 292 30 23 206 4.718 5/10
4 Harajsingh Sohal 19 446 6 22 432 5.891 4/16
5 Shreyash Desale 13 291 18 20 213 4.681 4/10
6 Vishal Shikotra 18 223 0 18 178 4.789 4/12
7 Zuher ladak 16 354 18 18 313 5.589 3/32
8 Akshay Samji Bhanderi 17 324 18 17 290 5.686 3/7
9 Kushal S. Varshani 17 294 6 16 326 6.792 3/25
10 Mohammed Dadabhai 9 148 0 15 160 6.486 4/16
11 Thabith Mohamed 11 188 6 14 139 4.582 3/12
12 Bhavya Thakkar 12 204 12 14 166 5.188 4/13
13 Adarsh Sawjani 20 201 24 14 167 5.661 4/5
14 Khilesh R. Hirani 11 186 6 13 186 6.200 3/8
15 Yusuf Hussein 14 204 12 12 162 5.063 3/5
16 Luv M. Manek 20 209 12 12 195 5.939 2/19
17 Mujtaba walji 16 168 0 12 212 7.571 4/17
18 Gulamabbas kassam 7 162 0 11 143 5.296 3/17
19 Talha Khan 10 124 6 11 110 5.593 4/13
20 Irfan Qureshi 14 272 0 11 283 6.243 3/20
21 Bipin S. Bhudia 17 228 6 11 257 6.946 2/17
22 Paresh J. Bhudia 10 198 12 11 224 7.226 5/11
23 Keagan Davids 10 207 0 11 255 7.391 2/14
24 Hussein Mukarram 9 114 6 10 126 7.000 2/39
25 Satpal Singh Ghatora 16 162 0 10 258 9.556 3/35
26 Sunny Pala 3 11 0 9 56 5.091 4/21
27 Steve tikolo 4 96 6 9 82 5.467 4/9
28 Vinod K. Thakrani 15 324 30 9 285 5.816 2/32
29 Dhruv Shukla 12 222 0 9 228 6.162 3/35
30 Burhanudin BodalBhai 11 213 12 9 222 6.627 3/30